Μελέτη Ρύπων

Η μελέτη του Αστεροσκοποίου Αθηνών είναι στην διάθεση σας, στην διεύθυνση,
και αναφέρεται στους ρύπους όλης της περιοχής μας.

Επίσεις διαβάστε αναλυτικά στην διεύθυνση  
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_el.htm
σύνοψη της Νομοθεσίας της ΕΕ περι της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης