Το καταστατικό μας

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ ΟΙΔΡΥΣΗ

Άρθρο 1

Ιδρύεται στο Καστέλλι Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου Κρήτης,  σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία πολιτών για την διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος» και με τον διακριτικό τίτλο «Η Πεδιάδα μας».

ΕΔΡΑ

Άρθρο 2

Το σωματείο έχει την έδρα του στο Καστέλλι Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης.


ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 3

Σκοπός του σωματείου είναι :

•           Η ανάδειξη, προβολή, αειφόρος ανάπτυξη της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης και ειδικότερα:

•           Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάσωση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης.
•           Η προστασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης από παρεμβάσεις που θα έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
•           Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ο συντονισμός της συνισταμένης αντίδρασης και η οργανωμένη κινητοποίηση ενάντια σε επιλογές και παρεμβάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτισμικό της περιβάλλον.
•           Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου σε συνδυασμό με τον δημόσιο και ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της αγοράς.
•           Η άσκηση πίεσης προς τις Αρχές (Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εθνικές –Ευρωπαϊκές - Διεθνείς) για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και  την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων υπέρ του περιβάλλοντος.
•           Η ανάδειξη, προστασία και καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
•           Η προβολή  και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων της περιοχής.
•           Η προστασία της φύσης και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάδειξη και εξέλιξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
•           Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
•           Η τεκμηρίωση των θυσιών και εισφορών εύφορης γης με απαλλοτριώσεις των κατοίκων των οικισμών της Πεδιάδος του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης υπέρ του Εθνικού συμφέροντος και ασφάλειας της χώρας μας με την δημιουργία ήδη υπάρχοντος αεροδρομίου και την λειτουργία της 133 Σμηναρχίας Μάχης.
•           Η συμμετοχή στη διαμόρφωση και διάδοση ουσιαστικών, τεκμηριωμένων - καινοτόμων προτάσεων και εφικτών λύσεων σε θέματα και προβλήματα σχετικά με την Πεδιάδα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελλίου Κρήτης. Στα παραπάνω πλαίσια το σωματείο δύναται να επεξεργάζεται, να καταθέτει προτάσεις στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και να διεκδικεί με γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
•           Η ουσιαστική παρέμβαση προκειμένου να αφυπνίζει τους κατοίκους, τους αρμόδιους φορείς για όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα και θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος σχετιζόμενα με την Πεδιάδα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης με την δημιουργία ομάδων εργασίας - προβληματισμού προτάσεων και προσφυγών στις αρμόδιες αρχές για την επίλυσή τους.
•           Η οργάνωση ενός κοινού τόπου σκέψης και δράσης και η δημιουργία μίας δεξαμενής για την παραγωγή γνώσης χρήσιμης στην εξέλιξη και διαφύλαξη της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής  του Δήμου Καστελλίου Κρήτης.
•           Η επιδίωξη και διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
•           Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η προσπάθεια για την βελτίωση του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου των πολιτών.
•            Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, των όμορων Δήμων, άλλων παρεμφερών οργανώσεων του Ν. Ηρακλείου και κατ’ επέκταση της χώρας μας, πολιτών με καταγωγή από την Πεδιάδα του Δήμου Καστελλίου και των ομογενών του εξωτερικού.
•           Η καλλιέργεια μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης κοινής συνείδησης στην προάσπισης και διασφάλιση των ποιοτικών στοιχείων ανθρώπινης διαβίωσης των μελλοντικών γενεών περί την Πεδιάδα με τα εναπομείναντα αποθέματα φυσικού περιβάλλοντος (νερό, αέρα, χλωρίδα, πανίδα, παραγωγικότητα σε αγροκτηνοτροφικά αγαθά, φυσικό κάλλος κα) αναλλοίωτα.

ΜΕΣΑ

Άρθρο 4

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο δύναται:

•           Να διοργανώνει και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού, όπως συσκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια, σεμινάρια ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις με βασικό αντικείμενό τους την προώθηση, διάσωση και ανάπτυξη της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Κρήτης.
•           Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να οργανώνει τον αγώνα και την αντίδραση για τοπικά ζητήματα.
•           Να προχωρεί στην σύσταση επιτροπών για την μελέτη και προαγωγή θεμάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πεδιάδας Δήμου Καστελλίου Κρήτης.
•           Να προωθεί πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία.
•           Να προχωρεί στη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχεδίων, προγραμμάτων, προτάσεων, θέσεων, διαμαρτυριών για θέματα και προβλήματα των τοπικών κοινωνιών των πολιτών της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης.
•           Να εκπονεί μόνο του ή να συμμετέχει  σε τοπικά, πανελλήνια, Ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα –μελέτες –εργασίες, με βασικό πεδίο αναφοράς την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστελλίου Κρήτης.   
•           Να προχωρεί στην έκδοση αυτοτελών ή περιοδικών δημοσιευμάτων  και να συνεργάζεται στην έκδοση αυτών μαζί με άλλους φορείς.  
•           Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και δίκτυα σε, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
•           Να ασκεί πίεση προς τις Αρχές (Τοπική Αυτοδιοίκηση -Εθνικές- Ευρωπαϊκές- Διεθνείς-) για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων υπέρ του περιβάλλοντος.
•           Να αναπτύσσει συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία όλων των βαθμίδων, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο την προαγωγή, διάσωση και ανάπτυξη της Πεδιάδος του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης.
•           Να οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
•           Να προβάλλει και προωθεί τους σκοπούς του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.
•            Να καταγγέλλει και να επιδιώκει την εφαρμογή των υπό των Νόμων προβλεπομένων κυρώσεων σε κάθε κατεύθυνση, για κάθε περίπτωση ρυπάνσεως, μολύνσεως, καταστροφής και κακοποιήσεως στο βωμό της ανάπτυξης της αλλαγής του χαρακτήρα της φύσης και των μνημείων από οπουδήποτε και οποιονδήποτε και αν προέρχονται.
•            Να προσπαθεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ακύρωση/ματαίωση κάθε έργου, που θεληματικά ή αθέλητα θα μπορεί κάθε στιγμή να ρυπαίνει ή μολύνει το περιβάλλον.
•           Να διατηρεί άγρυπνο βλέμμα και να προσπαθεί να μη προστεθούν καινούργιες μονάδες ή καινούργιες ρυπογόνες εστίες στις ήδη υπάρχουσες εντός της ευρύτερης περιοχής της Πεδιάδος του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και  επίτιμα.
Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι (ανεξαρτήτως καταγωγής ή κατοικίας) έχουν παράσχει εξαίρετες υπηρεσίες στο Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6  

 Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει στο Δ.Σ έγγραφη αίτηση με δήλωση ότι είναι πλήρως ικανός προς δικαιοπραξία και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ αποφασίζει για την παραδοχή ή όχι του αιτούντος στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης  τακτική ή  έκτακτη συνεδρίαση του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας στην πρώτη σύγκλισή της μετά την προσφυγή.   Όποιος γίνει δεκτός ως τακτικό μέλος εγγράφεται στο μητρώο μελών του σωματείου, από τη στιγμή που θα καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

Κάθε τακτικό μέλος, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο δικαιούται :

α)         Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου με δικαίωμα λόγου και ψήφου
β)         Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σωματείου
γ)         Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όπως και του ισολογισμού και του απολογισμού του σωματείου.
ε)         Να εκπροσωπεί το σωματείο, μετά από απόφαση του Δ.Σ ως εκπρόσωπος του, εκπληρώνοντας τον σκοπό της εκάστοτε εκπροσώπησης.

Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου υποχρεούται :

α)         Να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
β)         Να εκπληρώνει εγκαίρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις, για να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τού σωματείου.
γ)         Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ  και του Δ.Σ.
δ) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ  και να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του μέσα στα πλαίσια των νόμων και του καταστατικού.

Τα  επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο, αλλά δύνανται να συμμετέχουν στις επιτροπές και στις εν γένει δραστηριότητες του σωματείου. Παράλληλα, στις Γενικές Συνελεύσεις  παρευρίσκονται χωρίς το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά μόνο με δικαίωμα λόγου .
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία μελών που εντάσσονται.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 8

Το Δ.Σ δύναται να διαγράψει και να αποβάλλει οποιοδήποτε μέλος του σωματείου με απόφαση που λαμβάνεται με την  πλειοψηφία των μελών του και η οποία επικυρώνεται έπειτα από τη Γενική Συνέλευση των μελών εφόσον

 1. Αντιστρατεύεται  τους σκοπούς του σωματείου
 2. Παραβαίνει κατ’ εξακολούθηση τις διατάξεις του Καταστατικού.
 3. Εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του σωματείου.
 4. Καθυστερεί χωρίς λόγο την εισφορά του άνω των 2 ετών.  Ωστόσο, μπορεί όμως να  επανεγγραφεί, καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες  εισφορές του.

Σε κάθε άλλη  περίπτωση, η διαγραφή και η αποβολή μέλους συντελείται μετά από απόφαση της Γ.Σ,  εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ ή οποιουδήποτε μέλους. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος έχει το δικαίωμα να εισακουσθεί από την Γ.Σ στην οποία τίθεται το θέμα της οριστικής διαγραφής του.
Μέλη που διαγράφονται από το σωματείο δεν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των συνδρομών τους. Η επανεγγραφή μέλους που έχει διαγραφεί είναι δυνατή μετά από γραπτή αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της επόμενης από την υποβολή της αίτησής του σύγκλησης της  Γενικής Συνέλευσης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 9
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο, αφού υποβάλλουν έγγραφη σχετική δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τη συνδρομή του έτους, μέσα στο οποίο έχουν υποβάλει τη δήλωση τους. Μέλη που αποχωρούν από το σωματείο δεν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των συνδρομών τους.              
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10

Πόροι του σωματείου είναι :

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής που καταβάλουν τα μέλη όταν εγγράφονται στο σωματείο.
 2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του.
 3. Οι δωρεές, οι επιχορηγήσεις, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη προσφορά τρίτων προς το σωματείο.
 4. Οι εισπράξεις από την έκδοση κάθε εντύπου και από την πραγματοποίηση ή και την συμμετοχή του σωματείου σε  διάφορες εκδηλώσεις.
 5. Έσοδα προερχόμενα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.

Το ποσό της εγγραφής μέλους και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου .

Άρθρο 11

Το σωματείο θα τηρεί σε  τράπεζα ή τράπεζες, που θα ορίζονται  μετά από απόφαση του Δ.Σ του, λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται οι κάθε είδους εισφορές και τα έσοδα  του.


ΤΡΟΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 12

Το σωματείο δύναται  να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

α)   Μητρώο μελών όπου αναγράφονται όλα τα μέλη.
β)  Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγραφών – Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.
γ) Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ όπου καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων   αυτού.
δ) Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων όπου καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.
ε)  Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με λεπτομέρεια και σχετική ερμηνεία όλα τα έσοδα, τα έξοδα και οι πληρωμές του σωματείου.
στ)  Βιβλίο Περιουσίας

ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 13

Η είσπραξη κάθε εσόδου του σωματείου ενεργείται βάσει διπλοτύπου εισπράξεως, ενώ παράλληλα δύναται να λάβει χώρα μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οριζόμενου από το Δ.Σ του σωματείου ή μέσω ταχυδρομικής επιταγής  προς την διοίκηση του σωματείου.                                          Ο κάθε λογαριασμός τραπέζης είναι επ’ ονόματι του προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου και του ταμία αυτού.                   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 14

Το σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από το Δ.Σ, το οποίο με τον πρόεδρό του αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για δικαιοπραξίες που συνάπτονται  από το Δ.Σ  στο όνομα του σωματείου και εντός των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού.
Τα έγγραφα του σωματείου υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του σωματείου.
Το Δ.Σ μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε δικαστικές, εξώδικες πράξεις και πάσης φύσεως συναλλαγές, από άλλο μέλος του ή μέλη του  με ειδικό πληρεξούσιο που αναφέρει ρητά το σκοπό για τον οποίο δόθηκε πληρεξουσιότητα και το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του σωματείου.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 15

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι :

1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
4. Επιτροπές, που δύνανται να συγκροτηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του σκοπού του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου είναι το ανώτατο όργανό του.  Διαμορφώνει την στρατηγική και τους βασικούς άξονες δράσης του σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα αυτού που δεν υπάγεται δυνάμει του παρόντος στο Δ.Σ.
Κάθε μέλος ψηφίζει αυτοπροσώπως, χωρίς να επιτρέπεται η ψήφος δια αντιπροσώπου.


Άρθρο 17

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου διακρίνονται σε: τακτικές, έκτακτες, εκλογοαπολογιστικές και σε αυτές με κύριο θέμα συζήτησης την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία (1) φορά το έτος. Σ' αυτή γίνεται ενημέρωση των μελών για όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο στο χρόνο που πέρασε και για όσα προγραμματίζει στο προσεχές μέλλον. Παράλληλα, υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, ο ισολογισμός και απολογισμός του σωματείου, καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενου έτους.
 Η Γ.Σ  συγκαλείται έκτακτα όσες φορές απαιτεί αυτό το συμφέρον του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που απευθύνεται στο Δ.Σ και περιέχει τον σκοπό και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της συνέλευσης.
Κάθε δύο (2) χρόνια, που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει και εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα. Σε αυτή προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ του σωματείου, γίνεται απολογισμός του διοικητικού και του οικονομικού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή και στη συνέχεια διεξάγονται οι εκλογές. Τελικά, ο πρόεδρος προσυπογράφει το πρακτικό της συνέλευσης και το παραδίδει στο γενικό γραμματέα του σωματείου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον  τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Στις Γ.Σ δύναται να παραβρίσκονται και να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου και τα επίτιμα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 18

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν τον τόπο τον χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα. Αυτές υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και τον γενικό γραμματέα του σωματείου. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή γνωστοποιούνται μέσω του έντυπου τύπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 19

Για να είναι έγκυρη η συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου ( 1/3 ) του αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με δικαίωμα ψήφου. Βεβαιωθείσης της απαρτίας η συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία μέχρι του τέλους της συζήτησης όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συγκέντρωση απαρτία, καλείται με ευθύνη του Δ.Σ. νέα Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών, οπότε η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων τακτικών μελών, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία.
Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του έως και τον τρίτο βαθμό.

Άρθρο 20

Στη Γ.Σ προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Ως απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το μισό πλέον μιας. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς ψηφοφορία των μελών αν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε κάποιο θέμα.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, αν δε και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία επαναληφθεί η ισοψηφία, οι υπό ψήφιση προτάσεις θεωρούνται ότι απορρίφθηκαν ως έχουν. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου οι ψηφοφορίες γίνονται φανερές, με ονομαστική κλίση ή με ανύψωση του χεριού, είτε μυστικές με ψηφοδέλτια.


Άρθρο 21

Για την λήψη απόφασης περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου σε άλλον από αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης γράφονται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτής και τον γενικό γραμματέα που οφείλει να τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ.


Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα το οποίο αποφασίζει για τις υποθέσεις του σωματείου και ασκεί την ανώτερη επ’ αυτού εποπτεία.
Ιδιαίτερα έχει την εξής δικαιοδοσία

α) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική   Επιτροπή και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των πιο πάνω οργάνων.
β) ελέγχει τη δράση του Δ.Σ και έχει το δικαίωμα να  παύει τα μέλη σε περίπτωση σημαντικών παραβάσεων.
γ) αποφασίζει για την διαγραφή και αποβολή μέλους.
δ) αποφασίζει για έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του ισολογισμού και απολογισμού παρελθόντους έτους.
ε) αποφασίζει περί της αποδοχής κληρονομιάς και δωρεάς υπό τρόπο.
στ) τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών κατά την ερμηνεία αυτού.
ζ) αποφασίζει περί της διαλύσεως του σωματείου.
η) ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ) αποφασίζει για την οποιαδήποτε κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
ι) αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από το Δ.Σ, το οποίο είναι σχετικό με την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντικείμενη στο νόμο ή στις διατάξεις του παρόντος είναι άκυρη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση

Άρθρο 23

Το Δ.Σ του σωματείου αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά και με αυτό ασκείται η διοίκηση του σωματείου. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, τον ταμία και τρείς (3) συμβούλους όλους ικανούς προς δικαιοπραξία.
Το Δ.Σ εκλέγεται από την Γ.Σ των μελών με μυστική ψηφοφορία ανά δύο έτη, με διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος. Όλα τα μέλη του Δ.Σ μπορούν να επανεκλέγονται. Ωστόσο, όσοι  έχουν διατελέσει δύο συνεχόμενες διετίες μέλη του Δ.Σ, αποκλείονται από την επανεκλογή στο Δ.Σ για τρίτη συνεχόμενη διετία. Μετά την πάροδο της τρίτης συνεχόμενης διετίας όμως, μπορούν να θέσουν και πάλι υποψηφιότητα για τις θέσεις του Δ.Σ.
Η θητεία του είναι τιμητική και άμισθη, αρχίζει από την επομένη των αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή τού νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εξόδου με οποιοδήποτε τρόπο κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, καλούνται με τη σειρά, να αναπληρώσουν το κενό τα αναπληρωματικά μέλη. Αν τα κενά δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με τον τρόπο αυτό, τότε  συγκαλείται  αμέσως η Γ.Σ  προς ενέργεια αναπληρωματικών εκλογών ή διορισμού άλλου μέλους. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου στις εκάστοτε συνεδριάσεις του Δ.Σ.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 24

Τα μέλη της διοίκησης δεν μπορούν να παρέχουν επ' αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν κατά του σωματείου συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής με την προσφορά πάσης φύσης άλλων υπηρεσιών ή αποβλέποντες σε επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής από το σωματείο.
Τα μέλη της διοίκησης είναι άμισθα και δεν δικαιούται καθ' οιονδήποτε τρόπο αποζημίωσης λόγω απασχόλησης των στις υποθέσεις του σωματείου ή για άλλη αιτία. Κατ’ εξαίρεση το σωματείο θα καλύπτει οικονομικά τα έξοδα μεταφοράς των μελών του, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 25

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου έχει τα παρακάτω καθήκοντα :

 1. Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του σωματείου.
 2. Έχει την βασική ευθύνη για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σωματείου, καθώς και είναι υπεύθυνο για την αποδοχή ή μη, κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το σωματείο.
 3. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό απολογισμό και ισολογισμό του σωματείου και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ των μελών.
 4. Προπαρασκευάζει και εισηγείται επί των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
 5. Συγκαλεί την Γ.Σ.
 6. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 7. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού, κάθε αρχής και τρίτων.
 8. Συστήνει και επιβλέπει επιτροπές συγκεκριμένων καθηκόντων ορισμένης χρονικής διάρκειας και ορισμένης σύνθεσης πάντοτε στα πλαίσια του σκοπού του.
 9. Συνάπτει συμβάσεις με τις οποίες το σωματείο αποκτά δικαιώματα ή και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.
 10. Αποφασίζει για το ύψος τής εισφοράς εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, και κάθε έκτακτης οικονομικής εισφοράς που κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τού σωματείου.
 11.  Αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση  στο σωματείο προσωπικού, που θα διευκολύνει την επίτευξη του σκοπού του και των δραστηριοτήτων του και προσδιορίζει το ύψος της αμοιβής του, που θα προέρχεται από τα έσοδα του σωματείου.
 12.  Είναι υπεύθυνο για κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Γ.Σ ή που ανατίθεται στο Δ.Σ από το νόμο ή το καταστατικό.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 26

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής επιτροπής του σωματείου είναι διετής.
Τα μέλη του Δ.Σ με τα τρία αναπληρωματικά μέλη, καθώς και τα μέλη της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής με τα δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται  από την Γ.Σ, με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο έτη. 
Ειδικότερα, το έτος των αρχαιρεσιών το Δ.Σ του Σωματείου συγκαλεί τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.  Στις προσκλήσεις αναφέρεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα ορίζεται η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος των αρχαιρεσιών και η χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Το Δ.Σ δεν εγκρίνει, ούτε αξιολογεί τις υποψηφιότητες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής, αλλά οφείλει να τις αποδεχτεί όλες, εφόσον αυτές πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, δηλαδή να προέρχονται από τακτικά μέλη του σωματείου, με εκπληρωμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.
Στην τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του έτους των αρχαιρεσιών και  μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία θα έχει την εποπτεία των αρχαιρεσιών που θα γίνουν ενώπιον της για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα τακτικά  μέλη που εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο μέχρι την ημέρα που θα υποβάλουν αίτηση για υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν τις σχετικές έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητάς τους στο Δ.Σ του σωματείου, εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
Το Δ.Σ τυπώνει σε ενιαίο φύλο, χωριστά όμως, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, με αλφαβητική σειρά.  Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστροφα.
 Η εφορευτική επιτροπή έχει καθήκον της, την ομαλή διενέργεια των αρχαιρεσιών, την τήρηση της τάξης, καθώς είναι υπεύθυνη να αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση για το κύρος των διεξαγόμενων αρχαιρεσιών.


Άρθρο 27

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γι’ αυτούς που πρόκειται να καταλάβουν την τελευταία θέση  των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από τους υποψήφιους θεωρούνται ότι εκλέγονται τακτικά μέλη για μεν το Δ.Σ οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικοί δε οι επόμενοι τρείς (3), για δε την ελεγκτική επιτροπή τακτικά μέλη οι τρείς (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικοί οι επόμενοι δύο (2). 
Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Δ.Σ, υπεισέρχεται στην θέση του το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
Οι αρχαιρεσίες λαμβάνουν χώρα με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από πέντε (5) για το Δ.Σ και δύο (2) για την ελεγκτική επιτροπή. Σε περίπτωση αναγραφής περισσότερων σταυρών, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται Δ.Σ, επαναλαμβάνονται οι εκλογές σε ημερομηνία που ορίζει το Δ.Σ του σωματείου.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Μετά το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ όσο και για την Ε.Ε, καθορίζει δε και την σειρά των αναπληρωματικών .
Η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ και της ελεγκτικής επιτροπής. Το πρακτικό αυτό προσυπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και κατόπιν παραδίδεται με όλα τα σχετικά έγγραφα της εκλογής στον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ, αυτός δε έχει την υποχρέωση να παραδώσει όλα αυτά στο νέο πρόεδρο του Δ.Σ .
Το Δ.Σ που εξελέγη, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του, η δε θητεία του αρχίζει με την παραλαβή της διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ, που πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακήρυξη των μελών του. Το απερχόμενο Δ.Σ παραδίδει στο νέο όλα τα έγγραφα, ταμείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του σωματείου, αφού συνταχθεί  γι’ αυτό τον λόγο πρακτικό παράδοσης – παραλαβής που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο  του σωματείου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ. Σ

Άρθρο 28

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον  μία (1) φορά ανά τρείς (3) μήνες, μετά από έγγραφη πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και η οποία στέλνεται έγκαιρα στα τακτικά και στα αναπληρωματικά  μέλη του, προκειμένου να λάβουν γνώση για την συνεδρίαση και στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ παρίστανται απλά στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Η πρόσκληση παραλείπεται αν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε τακτή ημέρα κάθε μήνα και έχει προκαθοριστεί η ημερήσια διάταξη. Επιπλέον, το Δ.Σ έχει την ευχέρεια να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του όποιο από τα μέλη του θεωρεί ότι θα βοηθούσε  στην λήψη των αποφάσεων του.
Παράλληλα συνεδριάζει και έκτακτα, όσες φορές παραστεί ανάγκη, κατά την κρίση του προέδρου του Δ.Σ  ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον  3 τακτικά μέλη του, με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο του  Δ.Σ, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρόεδρος του Δ.Σ οφείλει να το συγκαλέσει με τον ίδιο τρόπο όπως και στις τακτικές συνεδριάσεις, μέσα σε διάστημα 1 μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης.
Βρίσκεται σε απαρτία στην περίπτωση που στη συνεδρίασή του παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, με παρών τουλάχιστον τον πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας /κωλύματος του τον αντιπρόεδρο του σωματείου. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τους παρόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ο πρόεδρος παραλείψει να συγκαλέσει το Δ.Σ στην τακτή ημερομηνία, αυτό μπορεί να συγκληθεί από τον αντιπρόεδρο ή από τρία τακτικά μέλη του Δ.Σ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται μερίμνη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό, εφόσον κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι απόντα ή διαφώνησαν προς το περιεχόμενο αυτών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων καταγράφονται σε πρακτικά.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 29

Ο πρόεδρος α) εκπροσωπεί το σωματείο απέναντι σε κάθε τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή β) συγκαλεί το Δ.Σ σε τακτικές και έκτατες συνεδριάσεις εισηγείται σ’ αυτό για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του γ) προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου δ) επιμελείται της εκτέλεσης  των αποφάσεων που έχει λάβει νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό ε) συνυπογράφει με τον γενικό γραμματέα τα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα έγγραφα, τις επιστολές, τις γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο του σωματείου στ) υπογράφει τα προς πληρωμή ή είσπραξη εντάλματα προς τον ταμία ζ) εκθέτει απολογισμό της δράσης του Δ.Σ προς την Γ.Σ και η) παρέχει προς όλες τις αρχές τις ζητούμενες από αυτόν πληροφορίες .                                                                                                 
Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

 Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

 Ο γενικός γραμματέας α) επιμελείται της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ των μελών  β) συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γ) φυλάσσει ασφαλώς τα βιβλία του σωματείου και την σφραγίδα του σωματείου δ) διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου ε) συνυπογράφει για το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τον πρόεδρο.

 Ο ταμίας α) είναι υπεύθυνος για την νόμιμη είσπραξη κάθε εσόδου του σωματείου και την πληρωμή κάθε εξόδου αυτού β) τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων γ) διενεργεί όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων σε λογαριασμό τραπέζης επ’ ονόματι του σωματείου, που  καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  δ) διατηρεί τα μπλοκ των ενταλμάτων πληρωμής, των επιταγών, των αποδείξεων εισπράξεως και το βιβλίο ισολογισμού, απολογισμού και προϋπολογισμού  ε) διατηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο και καταρτίζει εάν του το ζητήσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων στ) καταρτίζει κάθε χρόνο τον ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό του επομένου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να υποβληθούν ύστερα στη Γενική Συνέλευση  ζ) έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεως του όποτε του ζητηθούν η) είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία θ) είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον πρόεδρο, για την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων απέναντι σε κάθε υπηρεσία επ’ ονόματι του σωματείου (πχ ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, εφορία, νομαρχία…κα).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία σε υπηρεσιακό όργανο, μέλος ή υπάλληλο του σωματείου.
                                    

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Άρθρο 30

Η Ελεγκτική επιτροπή του Σωματείου είναι τριμελής. Τα μέλη της Ε.Ε δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ.Σ και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ Η Ελεγκτική επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κτλ., ιδίως δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Η Ε.Ε υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε ενημέρωση για την κατάσταση του περιεχομένου του ταμείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της, δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την εκλογή της, εκλέγει τον πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της πάνω στους διενεργούμενους ελέγχους. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.


ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 31

Η κτήση από το σωματείο από επαχθή αιτία ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε με την έγκριση της Γ. Σ των μελών. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν δύναται κατά πάσα περίπτωση να συνεπάγεται  την ανάμειξη του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η από το σωματείο λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας αυτού. Απαγορεύεται κάθε διάθεση περιουσίας του σωματείου πέραν των περιπτώσεων που αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 32

Η τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται όταν το ζητήσει έγγραφα το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με ψήφο των τριών τετάρτων των παρόντων στην συνέλευση μελών τα οποία πρέπει να αποτελούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών.
Για την τροποποίηση του καταστατικού με το οποίο θα αλλάξει ο σκοπός του σωματείου και θα ορίζεται άλλος, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 33

Το σωματείο διαλύεται :

1.Οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των μελών όταν βρίσκεται σε   απαρτία με τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη της και με πλειοψηφία 3/4 από τους παρόντες.
2. Στην περίπτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα.
    3.Με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου με αίτηση της διοίκησης του σωματείου,
α) αν λόγω της μείωσης του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων, αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση του σωματείου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
β) αν λόγω μακράς αδράνειας συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.
γ) αν  επιδιώκει σκοπό διάφορο του οριζόμενου στο παρόν καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του απέβη παράνομος ή ανήθικος ή αντίθετος προς την δημόσια τάξη .

Η περιουσία του σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Μόλις αποφασισθεί διάλυση, το σωματείο περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν την διοίκηση του σωματείου. Οι εκκαθαριστές υπέχουν θέση διοικούντος του σωματείου. Η εξουσία τους περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιών εφαρμοζομένων αναλογικά.
Το Δ.Σ του σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης, δύναται να αποφασίσει για την διανομή ή και δωρεά της περιουσίας του, σε άλλους φορείς και κατά προτίμηση να περιέρχεται αυτή στην οργανωμένη κοινωνική μέριμνα προς ενδεείς του Δήμου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης.         


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 35

Το  Δ.Σ του σωματείου δύναται  να αποφασίζει για την συγκρότηση ειδικών  επιτροπών, την σύνθεσή τους, τον σκοπό που θα κληθούν να διατελέσουν, την χρονική διάρκεια λειτουργίας τους και το έργο που θα κληθούν να επιτελέσουν. Σε καμιά  περίπτωση η διάρκεια των επιτροπών δύναται να είναι μεγαλύτερη από την θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται από το Δ.Σ. Οι επιτροπές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Δ.Σ του σωματείου, το οποίο ελέγχει τις δραστηριότητές τους και λειτουργούν συμβουλευτικά προς αυτό. Σε περίπτωση αποκλίσεων από τους σκοπούς και τους στόχους της κάθε επιτροπής, το Δ.Σ δύναται κατά την κρίση τους, να επιβάλει κυρώσεις.
Σε κάθε επιτροπή ορίζεται συντονιστής, ο οποίος φέρει και την βασική ευθύνη λειτουργίας της. Η κάθε επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί απαραίτητο και κατά την κρίση των μελών της, ενώ για κάθε συνεδρίαση θα τηρείται βιβλίο πρακτικών.
Στις συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δυνατό να ζητηθεί, εάν χρειαστεί να είναι παρόντα μέλη του Δ.Σ του σωματείου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε διαφωνίας παραπέμπεται το θέμα στο Δ.Σ, το οποίο είναι και αρμόδιο να αποφασίσει περί τούτου. Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης  των μελών της επιτροπής με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Άρθρο 36

Το σωματείο δύναται να εκδίδει δικό του περιοδικό, ενημερωτικό φυλλάδιο  ή να συμμετέχει στην έκδοσή του με άλλους φορείς. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, Συντακτική Επιτροπή, η οποία και έχει την ευθύνη της σύνταξης και της έκδοσης.  Η παραπάνω επιτροπή θα επιτηρείται και θα ελέγχεται από το Δ.Σ του Σωματείου, το οποίο και θα φέρει την τελική ευθύνη για το έργο και τις δραστηριότητες της.

Άρθρο 37
Το Σωματείο έχει ίδιο σήμα και σφραγίδα, που φέρει στην περιφέρειά του την επωνυμία του και στο κέντρο του το έτος ιδρύσεως του 2009, το σήμα του και τον διακριτικό τίτλο αυτού ή τα αρχικά του διακριτικού του τίτλου.
Άρθρο 38

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό τυγχάνουν εφαρμογής οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δε κάποιας ασάφειας αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία


Άρθρο 39

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 39 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του.ΚΑΣΤΕΛΛΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)