23 Ιουλ 2009

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ή ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ;

Στις 10 Απριλίου ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ με επιστολή του προς τη Νομαρχία Ηρακλείου, κατέστησε σαφές ότι για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι πέραν της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δημοσιοποιήθηκε, δεν πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση κανένα άλλο στοιχείο ή μελέτη χωροταξικού, ή οικονομοτεχνικού χαρακτήρα και ότι θα πρέπει απλά να τον εμπιστευτούμε για να δημοπρατήσει το έργο με Σύμβαση Παραχώρησης, μια διαδικασία που, όπως έχει πει σε πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να λάβει υπόψη την εμπειρία από τα Σπάτα και να αποφύγει τα λάθη που έγιναν.
Το θέμα δεν αφορά μόνο στο αεροδρόμιο Καστελλίου αλλά σε δεκάδες ελληνικά αεροδρόμια που σύμφωνα με εξαγγελίες και δημοσιεύματα ομαδοποιούνται από ειδικούς συμβούλους για να κατασκευαστούν ή να «εκσυγχρονιστούν» με τον ίδιο τρόπο.
Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στα Σπάτα μέσα από το Ν. 2338/95 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση του έργου από τη Βουλή. Πρόκειται για ένα νόμο εκατοντάδων σελίδων, που κυρώνει όλη τη διαδικασία που έγινε, από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μέχρι και τις αποφάσεις αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Στο νόμο υπάρχουν πολλές σελίδες με ρυθμίσεις νομικές και οικονομικές στις οποίες δε θα αναφερθούμε. Νομικοί και οικονομολόγοι βέβαια θα είχαν πολλά να πουν.
Θα σταματήσουμε σε κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έργο αλλά και γενικότερα τα έργα που γίνονται με Συμβάσεις Παραχώρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά δε συνιστούν «λάθη» αλλά δομικά στοιχεία της λογικής αυτών των έργων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2338/95 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

1. Διασφάλιση αποκλειστικότητας στην Εταιρεία Αεροδρομίου
Με το άρθρο 3 της Σύμβασης το κράτος, δεσμεύτηκε ότι για είκοσι χρόνια, κανένα νέο ή υπάρχον αεροδρόμιο σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από την Πλατεία Συντάγματος δεν θα αναπτυχθεί ή βελτιωθεί ή αναβαθμισθεί με τη συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να καταστεί διεθνές αεροδρόμιο. Επί πλέον ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι σε όλα τα αεροδρόμια που βρίσκονται στην ίδια απόσταση, τα τέλη αεροδρομίου δεν θα είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα τέλη και δικαιώματα που εκάστοτε επιβάλλονται στο Αεροδρόμιο των Σπάτων.

2. Διασφάλιση ειδικού δικαίου για τις διαδικασίες και τη λειτουργία της Εταιρείας
Από το άρθρο 5 της Σύμβασης προβλέπεται να υπερισχύει η Σύμβαση κάθε ελληνικού νόμου, γενικής ή ειδικής φύσης, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης του έργου, εκτός αν ο νόμος θεσπίζεται για την εκτέλεση ή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου ή οποιασδήποτε υποχρέωσης που πηγάζει από διεθνή συνθήκη.
Επίσης ότι το δίκαιο που διέπει τις ελεγχόμενες από το Ελληνικό Δημόσιο εταιρείες δεν θα εφαρμόζεται στην Εταιρεία Αεροδρομίου και στα ελεγχόμενα από αυτή Πρόσωπα, που θα διευθύνονται ως εταιρείες ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και του Κυρωτικού Νόμου.

3. Ανάληψη ειδικής δέσμευσης σε σχέση με την Περιβαλλοντική Μελέτη
Στο άρθρο 6, περιλαμβάνεται παράγραφος που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επίσημα γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο και στα μέλη της κοινοπραξίας ότι θα παράσχει δανειακή διευκόλυνση στην Εταιρεία Αεροδρομίου χωρίς καμιά απαίτηση για τη λήψη τυχόν περαιτέρω διαδικαστικών ενεργειών σε σχέση με την Περιβαλλοντική Μελέτη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή παρομοίου θέματος, εκτός εάν άλλως συμφωνήσουν το Ελληνικό Δημόσιο και τα μέλη της κοινοπραξίας.

4. Εξασφάλιση απαλλοτριώσεων στη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης
Στο Παράρτημα 1, που περιλαμβάνεται στο Νόμο, περιγράφεται λεπτομερώς το κυρίως Ακίνητο, που είχε ήδη απαλλοτριωθεί και Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης, μια πολύ μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη μεταξύ αεροδρομίου και Σπάτων, με συγκεκριμένες επιτρεπόμενες χρήσεις και όρους δόμησης.

Στο άρθρο 7 της Σύμβασης αναφέρεται ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα κατασκευάσει όλα τα κτίρια, ή άλλες εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το έργο πάνω στο Ακίνητο ή, εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι σε θέση να αποδείξει στο Ελληνικό Δημόσιο ότι οποιοδήποτε κτίριο, κατασκευή ή εγκατάσταση είναι εύλογα αναγκαία για το έργο και δεν μπορεί να κατασκευαστεί στο Ακίνητο, τότε θα το κατασκευάζει σε τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που συνορεύει με το Ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή το αναγκαίο τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης θα απαλλοτριωθεί στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου.
Η πληρωμή που θα γίνει από την Εταιρεία Αεροδρομίου για την εν λόγω απαλλοτρίωση θα θεωρείται ότι αποτελεί το αντάλλαγμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (Επικαρπία).
Για τη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης αναφέρεται ότι για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας, για να αποφευχθούν συγκρουόμενες χρήσεις γης και για να εξασφαλιστεί η αρμόζουσα ισορροπία στη χρήση γης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση, να εξασφαλίσει ότι
(α) κανένα τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης δε θα περιληφθεί σε οποιοδήποτε Σχέδιο Πόλεως και
(β) καμία συγκατάθεση ή άδεια θα δοθεί για την χρήση, ανέγερση ή κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης εκτός από αυτές που έχουν ήδη προσδιοριστεί (στο Παράρτημα 1).
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλισθεί η τήρηση των πολεοδομικών κανόνων, που θα εφαρμόζονται στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης και να αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου για κάθε παράλειψη τήρησης των κανόνων αυτών.

5. Μελέτη και όροι κατασκευής των έργων από την Εταιρεία
Από το άρθρο 8 της Σύμβασης προκύπτει ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταρτίσει, ή θα εξασφαλίσει την κατάρτιση των Σχεδίων Γενικής Μελέτης, τα οποία θα υποβάλλονται για έγκριση στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης. Στην πενταμελή αυτή Επιτροπή (άρθρο 21) μετέχουν μόνο δύο ανώτεροι υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τους οποίους ο ένας από την ΥΠΑ. Οι άλλοι τρεις είναι: ένας ανώτερος υπάλληλος της ICAO, ένα μέλος της Γενικής Διεύθυνσης VII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα ανώτερο επιτελικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της Αεροπορικής Ένωσης.
Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα επιβάλλει περιορισμούς στην Εταιρεία Αεροδρομίου, ή στους εργολάβους ή υπεργολάβους της, σε σχέση με τις ώρες ή ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα εκτελούνται οι εργασίες εκτός εάν άλλως απαιτείται από το ισχύον ή μελλοντικό Κοινοτικό Δίκαιο.
Επίσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι η Υ.Π.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων της, (Άρθρο 8.6.1.), θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση στη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση του Αεροδρομίου.
6. Όλες οι εγκρίσεις παρέχονται με τον Κυρωτικό Νόμο
Με το άρθρο 10 της Σύμβασης εξασφαλίζεται ότι καμία άδεια ή έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας θα απαιτείται να ληφθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου, από οποιοδήποτε από τα συγγενή της Νομικά Πρόσωπα ή από οποιανδήποτε από τους Εργολάβους ή Υπεργολάβους της σε σχέση με οποιαδήποτε πλευρά της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και ανάπτυξης του Αεροδρομίου και οποιωνδήποτε άλλων κτιρίων ή κατασκευών στο Ακίνητο.
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες και αρχές θα αποδεχθούν τη Σύμβαση σαν πλήρη απόδειξη ότι καμία συναίνεση, άδεια λειτουργίας, άδεια ή έγκριση θα απαιτηθεί. Αν παρ΄ όλα αυτά χρειαστεί κάποια άδεια ή έγκριση, εξουσιοδοτείται να την εκδώσει ο υπουργός Μεταφορών και εάν αυτός δεν την εκδώσει εντός 30 ημερών, η άδεια ή έγκριση θα θεωρείται ότι εκδόθηκαν.
Το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί με την ίδια τη Σύμβαση στην Εταιρεία του Αεροδρομίου την άδεια κατασκευής (υπάρχει στο Παράρτημα 5 της Σύμβασης). Σε περίπτωση διαφοράς ή παρέκκλισης μεταξύ όσων προβλέπονται ή ρητώς ορίζονται στα Πρότυπα, σε οποιαδήποτε σχέδια μελετών που έχουν εγκριθεί ή λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την Σύμβαση, το Χωροταξικό Σχέδιο ή το Σχέδιο Ανάπτυξης και όσων προβλέπονται ή ρητώς ορίζονται στους νόμους, τότε οι νόμοι αυτοί δεν θα εφαρμόζονται, εκτός των Κοινοτικών Νόμων και αυτών που αφορούν την εξασφάλιση αδείας εργασίας ή παραμονής για προσωπικό που δεν έχει την ιθαγένεια Κράτους της Κοινότητας.

7. Πολιτική ανοικτών ουρανών
Με το άρθρο 11 το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθήσει πολιτική η οποία να μεγιστοποιεί τον αριθμό των αεροπορικών συγκοινωνιών προς και από την Ελλάδα.

8. Εξασφάλιση λειτουργίας του αεροδρομίου σε 24ωρη βάση
Με το άρθρο 18 το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται (επιφυλασσομένου του Κοινοτικού Δικαίου) ότι δεν θα εισάγει σε σχέση με το Αεροδρόμιο οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό, πρότυπο, συνιστώμενη πρακτική ή διαδικασία που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της λειτουργίας του Αεροδρομίου κατά τις νυκτερινές ώρες πριν αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί από 30 τουλάχιστον εκατομμύρια επιβάτες και μετέπειτα εκτός αν το ίδιο ισχύει σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος. Στην αντίθετη περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου.

9. Παροχή εγγύησης για τη χρηματοδότηση από τη ΕΤΕ
Με το άρθρο 22 το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται να εγγυηθεί για τη χρηματοδότηση που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι του 50% του συνολικού κόστους και ότι θα καταβάλλει προσπάθειες για να επιδοτηθεί το έργο από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

10. Απαλλαγή της εταιρείας από ευθύνες για ενόχληση, θόρυβο, δόνηση και ρύπανση
Με το άρθρο 28 το Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζει ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου, οι μέτοχοι της, τα συγγενή Νομικά της Πρόσωπα, οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι καθενός από αυτούς δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για ενόχληση, θόρυβο, δόνηση και ρύπανση που προκαλούνται από αεροσκάφη επί του Αεροδρομίου ή κατά την απογείωση ή και προσγείωση τους στο Αεροδρόμιο, οποιαδήποτε άλλη Αεροπορική Δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Αεροδρόμιο και την κατασκευή των εργασιών στο Ακίνητο.

11. Τρόπος συμμόρφωσης της Εταιρείας με την Περιβαλλοντική Μελέτη
Στο άρθρο 29 που αφορά στο περιβάλλον προβλέπεται ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής Μελέτης.
Από τις διατυπώσεις όμως φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που να απορρέουν από συγκεκριμένες μελέτες.
Αναφέρεται ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για να εξασφαλίσει ότι η αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση όλων των υλών που δημιουργούνται στο Αεροδρόμιο... έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε ρύπανση που μπορεί να προκαλέσουν οι ύλες αυτές στο περιβάλλον η και οποιαδήποτε βλάβη σε ανθρώπινο ή οποιαδήποτε άλλο οργανισμό..., θα κατασκευάσει, θα λειτουργεί και θα διατηρεί εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τέτοιου τύπου και σε τέτοια τοποθεσία με χρησιμοποίηση των καλυτέρων διαθεσίμων τεχνικών χωρίς αυτό να συνεπάγεται υπερβολική δαπάνη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι...
Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται καθαρά ότι το κράτος με τις Συμβάσεις παραχώρησης, δε διστάζει να αναιρεί και να ακυρώνει όλους τους κανόνες που ισχύουν για κάθε πολίτη, με τρόπο προφανώς άνισο και αντισυνταγματικό.
Οι διασφαλίσεις, εξαιρέσεις, υποχωρήσεις από την εθνική νομοθεσία και το δημόσιο έλεγχο, όχι μόνο παραπέμπουν σε συμφωνίες αποικιοκρατικού χαρακτήρα, αλλά και αναιρούν τη λογική αυτής καθαυτής της ελεύθερης αγοράς, στο όνομα της οποίας γίνονται αυτές οι επιλογές.
Φαίνεται επίσης καθαρά ότι η αντίθεση στην κατασκευή ενός έργου με Σύμβαση Παραχώρησης δεν αποτελεί ζήτημα ιδεολογικό αλλά απολύτως πρακτικό.
Φαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία δυνατότητα εξασφάλισης παρέμβασης στους όρους δημιουργίας των έργων, ούτε ελέγχου στη λειτουργία τους, ούτε σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης.
Επί σειρά ετών ζούμε αυθαιρεσίες και μας ζητούνται υποχωρήσεις σε όλα τα επίπεδα κάτω από την απειλή της απώλειας κοινοτικών πόρων.
Σήμερα ο εκβιασμός αυτός «εξελίσσεται» σε κίνδυνο απώλειας πολιτικής βούλησης ή επενδυτικού ενδιαφέροντος. Κάποτε οι εκβιασμοί αυτοί πρέπει να σταματήσουν.
Το μοντέλο ανάπτυξης των τόπων μας δεν μπορεί να καθορίζεται από έργα υποδομής που παραχωρούν τον πλήρη έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.


Ποιός είναι αυτός που έφτιαξε αυτή την ωραία και "επωφελή" σύμβαση;

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών τα ποσοστά κράτους-ιδιώτη είναι 50/50,

στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι όλα στον ιδιώτη,

είναι κατανοητό τι μοίρα επιφυλάσσεται για τον τόπο μας !!!

16 Ιουλ 2009

Εφημερίδα ΤΟΛΜΗ 16-Ιουλ-09

Οι μελετητές και συγκεκριμένα ο Κ. Μπίστης αναφέρθηκε στο έτος-στόχο, το 2025.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στατιστικές μελέτες το 2025,
το 40% των επιβατών του εσωτερικού θα μεταφέρονται με πούλμαν, ενώ το 60% με ΙΧ / ταξί.
Από τους επιβάτες του εξωτερικού το 95% θα μεταφέρονται με πούλμαν, ενώ το υπόλοιπο 5% με ΙΧ / ταξί.
Το 70% των επιβατών του εσωτερικού θα έχει προορισμό του το Ηράκλειο, ενώ του εξωτερικού το 30%.
Στη Χερσόνησο θα φθάνει το 20% των επιβατών του εσωτερικού και το 60% του εξωτερικού αντίστοιχα,
ενώ μόνο το 10% των επιβατών του εσωτερικού και το 10% των επιβατών του εξωτερικού θα κατευθύνονται προς τα νότια του νομού.

Παρουσιάστηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και την πόλη του Ηρακλείου
και το αναδημοσιεύομε για τον προβληματισμό σας χωρίς σχόλια.

3 Ιουλ 2009

Σε μνήμη του αξιολογότατου Κου Μιχάλη Κοντάκη , συνταξιούχου δασκάλου από την Κασταμονίτσα, αναδημοσιεύουμε ( ως οφείλουμε), την επιστολή του στην εφημερίδα ¨ Πατρίδα ¨, αλλά και στο περιοδικό ¨ Πνευματικοί Σταλακτίτες ¨ , ως τον ελάχιστο σεβασμό στην μνήμη του.
Έγραψε λοιπόν πριν μερικούς μήνες:

Οι πρώτοι που εκτίμησαν τη μεγάλη στρατηγική αξία του χώρου ήταν οι Δωριείς. Ίδρυσαν και οργάνωσαν την ισχυρή Πολιτεία της Λύκτου. Ο Ησίοδος την αποκάλεσε ( πλούσιο Δήμο ). Τον πλούτο της αντλούσε από τον παραγωγικότατο κάμπο του Καστελλίου. Το Καστέλλι ήταν φρούριο των Ενετών απ’ όπου εξορμούσαν τα στρατεύματα τους για την καταστολή των απελευθερωτικών κινημάτων της ανατολικής Κρήτης. Εκεί αποθηκεύονταν τα σιτηρά και τα άλλα γεωργικά προϊόντα για την τροφοδοσία των κατακτητών.
Μετά την επικράτηση των Ενετών στην Κρήτη περί το 1210, αυτοί προέβησαν στην διοικητική διαίρεση της νήσου σε ¨ Καστελλανίες ¨ (επαρχίες), που η κάθε μία πήρε το όνομα της από το ενετικό φρούριο. Έτσι προήλθε η επαρχία πεδιάδος με πρωτεύουσα το Καστέλλι.
Τους Ενετούς διαδέχτηκαν οι Τούρκοι. Κι εκείνοι διαπίστωσαν τη στρατηγική αξία του Καστελλίου κι εχρησιμοποίησαν το χώρο όπως και οι Ενετοί. Το 1897 ο V. Berard (I) κατερχόμενος από το οροπέδιο του Λασιθίου αντικρίζει τη (( μελλοντική πόλη να υψώνεται στο μέσο της Πεδιάδας, πάνω στα ερείπια του παλιού οχυρού πύργου, που οι Ενετοί τον ονόμαζαν Πύργο της Πεδιάδας. Είχε τα καφενεία της, τη βασιλική και τους γιατρούς της. Είχε επίσης ένα στρατόπεδο για την τουρκική φρουρά κι ένα παλάτι για την Νομαρχία ))
Η μελλοντική αυτή πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Εξελίχτηκε σε κέντρο Διοικητικό, εμπορικό, συγκοινωνιακό, πνευματικό και μορφωτικό. Είχε πολλά δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικά ιατρεία και εμπορικά καταστήματα. Φθάνουμε στις παραμονές του Β Παγκόσμιου πολέμου.
Η κυβέρνηση Μεταξά, παρακινούμενη από του Άγγλους, απαλλοτριώνει ένα μέρος του κάμπου και κατασκευάζει αεροδρόμιο. Οι κάτοικοι του Καστελλίου και των γύρω χωριών δέχτηκαν μια μικρή αποζημίωση χωρίς αντίδραση. Το πράγμα το είδαν κι έτσι ( Για την Ελλάδα, βρε παιδιά ) .
Με την κατάληψη όμως του νησιού από τους Γερμανούς το αεροδρόμιο επεκτείνεται σημαντικά και το Καστέλλι μεταβάλλεται σε μια ισχυρή αεροπορική βάση με καταφύγια, πολυβολεία και αποθήκες πυρομαχικών. Τα σπίτια των κατοίκων επιτάσσονται από το φόβο των βομβαρδισμών.
Οι Κατελλιανοί καταφεύγουν κυρίως στα ορεινά χωριά κάτω από δύσκολες συνθήκες στέγασης και διαβίωσης. Πολλοί απ΄ αυτούς προσχωρούν στην Εθνική Αντίσταση.
Το μακρύ χέρι της γερμανικής αεροπορικής βάσης του Καστελλίου φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική ανεφοδιάζοντας και βοηθώντας την προέλαση του Ρόμμελ. Οι σύμμαχοι μας αντιδρούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Ο ήχος των γερμανικών σειρήνων ηχεί ακόμη στ΄ αυτιά των παλαιοτέρων. Οι σειρήνες να σκίζουν τη γαλήνη της νύχτας – βραδιά παρά βραδιά - οι προβολείς να οργώνουν τον ουρανό, οι φωτοβολίδες – πυρσοί να κάνουν τη νύχτα μέρα, τα τροχιοδεικτικά, οι ομοβροντίες των αντιαεροπορικών, ο βόμβος των αεροπλάνων κι οι εκρήξεις βομβών, έπλεκαν ένα πανηγύρι θανάτου και τρόμου.
Επωφελούμενη καμιά φορά η Εθνική αντίσταση απ΄ αυτόν τον ορυμαγδό έκαιγε βενζίνες κι αεροπλάνα και κατέστρεφε αποθήκες πυρομαχικών του εχθρού.
Αυτά τα σαμποτάζ έκαναν γνωστό το Καστέλλι και το προέβαλαν πανελληνίως και διεθνώς. Σαν έφυγαν οι γερμανοί, το Καστέλλι αρχίζει να αναπτύσσεται και πάλι. Ακμάζει επί μια εικοσαετία. Ύστερα οι συνθήκες άλλαξαν.
Οι απαλλοτριώσεις του κάμπου συνεχίστηκαν. Οι κάτοικοι του Καστελλίου και των γύρω χωριών στερήθηκαν ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής γης τους, σε περίοδο που τα αγροτικά προϊόντα είχαν ικανοποιητικές τιμές.
Έτσι επλήγη η οικονομία του τόπου, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του. Η αδιαφορία της Πολιτείας να δημιουργήσει τις οφειλόμενες υποδομές στην πρωτεύουσα της επαρχίας Πεδιάδας υπήρξε διαχρονική.
Ένας δρόμος χαράκτηκε πριν από κάμποσα χρόνια για να συνδέσει το Καστέλλι με το βόρειο οδικό άξονα κι έμεινε απραγματοποίητος. Δημόσιες υπηρεσίες αφαιρέθηκαν, άλλες υποβαθμίστηκαν και άλλες συγκρατήθηκαν κατόπιν παρεμβάσεων πολιτών και τοπικών φορέων.
Σήμερα η πολιτεία ζητά από τους κατοίκους κι άλλες θυσίες για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου.
Συγχρόνως εκφράζει την πρόθεση της να εντάξει το Δήμο Καστελλίου σε ομάδα άλλων Δήμων. Ενώ θα έπρεπε το κράτος σεβόμενο την ιστορία του Καστελλίου, τις θυσίες και την προσφορά των κατοίκων του, ακόμη και την στρατηγική του αξία να διατηρήσει αυτοτελή το Δήμο Καστελλίου.
Εάν το Καστέλλι ενταχθεί σε άλλο Δήμο, κινδυνεύει να ξεχαστεί σαν αυθύπαρκτη οντότητα και σαν όνομα. Το ΚΑΣΤΕΛΛΙ θα βρίσκεται στα κομπιούτερ οπλικών συστημάτων στοχευόμενο από μελλοντικούς εχθρούς της πατρίδας μας.
Βέβαια μας βόλευε να τα ρίχναμε όλα στο κράτος.
Όμως έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας κι αν δεν τις συνειδητοποιήσουμε και δεν τις επισημάνουμε, πρόοδος δεν θα υπάρξει.
Γιατί φαίνεται πως (( τα μηνύματα (των καιρών) η δεν τα ακούμε η δεν τα νιώσαμε καλά )) όπως λέει ο ποιητής.
Καιρός λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική μας. -

1 Ιουλ 2009

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Καστέλι 28/6/2009

Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Καστελλίου η ημερίδα ενημέρωσης «Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι: επιπτώσεις και προοπτικές», η οποία οργανώθηκε από την «Πρωτοβουλία πολιτών για τη Διάσωση Προβολή και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος.
Στην ημερίδα παραβρέθηκε πλήθος κόσμου από τις έδρες και τα 17 δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Καστελλίου, Αρχαλοχωρίου και Θραψανού, καθώς και από το Ηράκλειο, τις Γούβες, την Επισκοπή και την Χερσόνησο. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης: οι Δήμαρχοί της περιοχής, βουλευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγοι πράσινοι), παραβρέθηκε επίσης εκπρόσωπος της επιτροπής ειρήνης και της οικολογικής παρέμβασης Ηρακλείου.
Το ενδιαφέρον του κοινού κρατήθηκε αμείωτο από τις ομιλίες των προσκεκλημένων επιστημόνων μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στο τέλος των ομιλιών έγιναν τοποθετήσεις από τους δημάρχους και τους βουλευτές και οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι εισηγήσεις των ομιλητών οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις αναρτήθηκαν στο blog της πρωτοβουλίας.
Ο στόχος της ημερίδας, να δώσει μια ανεξάρτητη ενημέρωση και να ανοίξει ένα γόνιμο προβληματισμό στο φλέγον ζήτημα του αεροδρομίου επιτεύχθηκε στο μέγιστο βαθμό, όχι μόνο γιατί ανέδειξε τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν τεθεί αλλά και γιατί προέβαλε παραμέτρους που μέχρι τώρα έχουν μείνει στην αφάνεια. Παραμέτρους που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα συνωδά έργα, την εφαρμογή των συμβάσεων και κυρίως την μορφή της ανάπτυξης που ένα τέτοιο έργο πρεσβεύει και η οποία τελικά πιθανόν να μην συνάδει με το συμφέρον της περιοχής.
Η επόμενη μέρα της ημερίδας βρίσκει τους πολίτες περισσότερο προβληματισμένους και αναδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι οι φωνές που αντιτίθενται την κατασκευή αεροδρομίου είναι πολύ περισσότερες από τις αναμενόμενες.